2021/07/29

Santurtzik feronomadun tranpak ezarri ditu zortzi konifera-gunetan, prozesionarioa kontrolatzeko jarduketa-fase berri batean - Santurtzi instala trampas con feromonas en ocho zonas de coníferas, en una nueva fase de actuación para controlar la procesionariaJoan den udazkenean Santurtziko Udala prozesionaria prebenitzeko lanean aritu zen hainbat udal-parketan (Ranzari, Santa Eulalia, La Cerrada, Mirabueno eta Mendialde) tranpak instalatu eta endoterapia-tratamenduak eginez. Kontua prozesionariaren ugalketaren lehenengo fasean eragitea zen, berez oso kaltegarria delako, batez ere txakurrentzat eta umeentzat. Horrela, lehenengo fase horretan udal-eskumeneko lorategietako pinuetan, izeietan eta zedroetan belar-tranpak jarri ziren.

Tranpak eraginkorrak izan ziren. Izan ere, iaz ez zen ia prozesionaririk egon, kasu batean baino ez zen jardun behar izan, Santa Eulalia parkean. Hori dela eta, orain bigarren faseari ekin zaio, feromonadun tranpak jarriz hazi diren tximeleten aurka jarduteko koniferetan arrautzak jarri baino lehentxeago. “Feromonadun tranpak instalatu ditugu eklosionatu diren animaliak erakarri eta tranpetan harrapatuta geratuta, ez dezaten berriro Santurtziko hirigunean kabirik egin” adierazi du Alvaro Aresti Obra eta Zerbitzuetako zinegotziak. Herrian konifera gehien dituen zortzi guneetan jardun da oraingo honetan.

“Lanean jarraituko dugu gure parkeak seguruagoak izan daitezen umeentzat eta animalientzat. Arazoa ia kontrolatuta dagoen arren, tentuz jokatu beharra dago eta aldez aurretik jardun, prozesionaria zabaldu ez dadin”.

Santurtzi instala trampas con feromonas en ocho zonas de coníferas, en una nueva fase de actuación para controlar la procesionaria

A lo largo del pasado otoño, el Ayuntamiento de Santurtzi actuó para prevenir la presencia de procesionaria, en diferentes parques municipales, como el Parque Ranzari, Santa Eulalia, la Cerrada, Mirabueno, Mendialde… instalando trampas y con tratamientos de endoterapia. Se trataba de actuar en una primera fase de la reproducción de estos animales, tan perjudiciales, sobre todo, para perros y niños y niñas. Así, en esa primera fase se colocaron collares- trampa para orugas en los pinos, abetos y cedros de las diferentes zonas ajardinadas de competencia municipal.

En esta ocasión, y tras constatar el buen funcionamiento de estas trampas, que supusieron la existencia prácticamente nula de procesionaria -únicamente se atendió una incidencia en la que se tuvo que actuar, en el parque de Santa Eulalia- es ahora cuando el proceso preventivo se centra en una segunda fase, en la colocación de trampas con feromonas, con el fin de actuar sobre las mariposas que han podido crecer, y justo en el punto previo a aparearse las mariposas para la puesta de los huevos en las coníferas.

Así, “hemos instalado trampas con feromonas para capturar estos animales que hayan podido eclosionar, de manera que se vean atraídos y quedan capturados en estas nuevas trampas, consiguiendo que no vuelvan volviendo a anidar en las zonas urbanas de Santurtzi”, ha señalado el concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti. En concreto, esta nueva actuación se ha acometido en ocho zonas del pueblo en las que hay mayor existencia de coníferas.

“Seguiremos trabajando en nuestros parques para que estos sean más seguros para nuestros niños, niñas y animales. Aunque es un problema prácticamente controlado, siempre debemos ser precavidos en este sentido, y trabajar de antemano para evitar su propagación”.

2021/07/27

Santurtzik herriko enpresen sarearen jarduera sustatuko du diru-laguntza ekonomiko berrien bitartez - Santurtzi impulsa la actividad del tejido empresarial del municipio con nuevas líneas de ayudas económicasSanturtziko Udalak diru-laguntzak banatuko ditu berriro ere merkataritzaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Horrela, herriko enpresek euren lokalen modernizazioa, berrikuntza, eraberritzea edo hobekuntza sustatuko duten inbertsioak egin eta turismo-produktu erregularrak gauzatzeko aukera izango dute.

Helburua enpresen sareari diru-laguntza ematea da, estrategikotzat jotzen diren sektoreetan enpresen lehiakortasunaren hobekuntza eragin eta turismo jarduerak sustatzeko. Izan ere, hori da itzuli beharrik gabeko diru-laguntza ematearen xedea. Laguntza ekonomikoa bi jarduera-ildotara bideratuta dago. Hauetara hain zuzen:

✔ Promozio-laguntzak: Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzekoak: Inbertsioak merkataritza, zerbitzu, turismo eta ostalaritza sektoreetan diharduten Santurtziko enpresak modernizatu, berriztu, zaharberritu eta hobetzeko helburuz egingo dira. Ildo horretan, diru-laguntza hauek sektore horietan aritu eta jarduera herrian duten enpresek eskatu ahal izango dituzte, eta beren bidez, besteak beste, informatika-ekipo eta programak erosi, erakusleihoak edo jarduerarako erabiltzen den lokala zaharberritu, webgunea diseinatu, altzariak erosi, salmenta guneak hobetu eta enpresa-jarduera garatzeko ekipamendua lortzeko gastuak ordaintzen lagunduko da.

✔ 2. laguntza-ildoa: Turismoaren sustapenerako diru-laguntzak. Turismo-jarduerak edota produktuak finantzatzeko erabiliko da laguntza. Horrela, diru-laguntza horiek egoitza Santurtzin duten, edo izan gabe ere, jarduera edo zerbitzuak gure udalerrian ematen dituzten turismo enpresek eskatu ahal izango dituzte; eta jasotakoaren bitartez, diru-laguntzaren xedea den jarduera garatzen ari diren langileen lana, publizitatea, komunikazioa, zerbitzu profesionala eta azpikontratazioak ordainduko dira.

Honako deialdi honetarako 60.000 euro esleitu dira gehienez aurrekontutik, eta 2020ko urriaren 1 eta 2021eko irailaren 30era arteko epean garatutako edo egindako ekintza eta gastuak lagunduko dira diruz.

Eskatzaileei gehienez 3.000na euro banatuko zaie. Irailaren 30era arte egongo da eskaerak egiteko aukera Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ).

Santurtzi impulsa la actividad del tejido empresarial del municipio con nuevas líneas de ayudas económicas

El Ayuntamiento de Santurtzi ha puesto en marcha, un año más, ayudas para la mejora competitiva comercial, con el fin de poder realizar inversiones encaminadas a la modernización, innovación, renovación o mejora de las empresas de Santurtzi, así como para subvencionar el desarrollo de productos regulares turísticos.

La finalidad es proporcionar apoyo económico al tejido empresarial para impulsar la mejora competitiva del entramado empresarial del municipio en sectores considerados estratégicos y fomentar el desarrollo de actividades turísticas, siendo este el objeto de la concesión de ayudas a fondo perdido, dirigidas a dos líneas de actuación, como son:

✔ Ayudas de Promoción para la mejora competitiva empresarial, dirigidas a inversiones encaminadas a la modernización, innovación, renovación y mejora de las empresas de Santurtzi pertenecientes al sector comercial, servicios, turístico y hostelero. En este sentido, podrán solicitar al amparo de esta línea aquellas empresas cuya actividad pertenezca a cualquiera de estos sectores y cuya actividad se desarrolle en el municipio, subvencionándose gastos como equipos y programas informáticos, reforma de escaparates o del propio local donde se desarrolla la actividad, diseño de página web, terminales de punto de venta, mobiliario y equipamiento para el desarrollo de la actividad empresarial… entre otras.

✔ Línea 2.- Ayudas de promoción turística, dirigidas a la realización de actividades y/o productos turísticos. Así, podrán estas ayudas las empresas turísticas con sede en Santurtzi y/ o empresas turísticas que, aunque no tengan su sede en Santurtzi, presten sus actividades o servicios dentro del municipio. En este sentido, se podrá subvencionar el personal directamente dedicado a la actividad objeto de la subvención, la publicidad y comunicación, o los servicios profesionales y subcontrataciones…

La dotación presupuestaria máxima asignada para la presente convocatoria asciende a la cantidad de 60.000 euros y las actuaciones y gastos subvencionables deberán desarrollarse o haberse adquirido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

La ayuda máxima por solicitante es de 3.000 euros y las solicitudes se pueden hacer en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) hasta el 30 de septiembre.