2021/07/27

Santurtzik herriko enpresen sarearen jarduera sustatuko du diru-laguntza ekonomiko berrien bitartez - Santurtzi impulsa la actividad del tejido empresarial del municipio con nuevas líneas de ayudas económicasSanturtziko Udalak diru-laguntzak banatuko ditu berriro ere merkataritzaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Horrela, herriko enpresek euren lokalen modernizazioa, berrikuntza, eraberritzea edo hobekuntza sustatuko duten inbertsioak egin eta turismo-produktu erregularrak gauzatzeko aukera izango dute.

Helburua enpresen sareari diru-laguntza ematea da, estrategikotzat jotzen diren sektoreetan enpresen lehiakortasunaren hobekuntza eragin eta turismo jarduerak sustatzeko. Izan ere, hori da itzuli beharrik gabeko diru-laguntza ematearen xedea. Laguntza ekonomikoa bi jarduera-ildotara bideratuta dago. Hauetara hain zuzen:

✔ Promozio-laguntzak: Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzekoak: Inbertsioak merkataritza, zerbitzu, turismo eta ostalaritza sektoreetan diharduten Santurtziko enpresak modernizatu, berriztu, zaharberritu eta hobetzeko helburuz egingo dira. Ildo horretan, diru-laguntza hauek sektore horietan aritu eta jarduera herrian duten enpresek eskatu ahal izango dituzte, eta beren bidez, besteak beste, informatika-ekipo eta programak erosi, erakusleihoak edo jarduerarako erabiltzen den lokala zaharberritu, webgunea diseinatu, altzariak erosi, salmenta guneak hobetu eta enpresa-jarduera garatzeko ekipamendua lortzeko gastuak ordaintzen lagunduko da.

✔ 2. laguntza-ildoa: Turismoaren sustapenerako diru-laguntzak. Turismo-jarduerak edota produktuak finantzatzeko erabiliko da laguntza. Horrela, diru-laguntza horiek egoitza Santurtzin duten, edo izan gabe ere, jarduera edo zerbitzuak gure udalerrian ematen dituzten turismo enpresek eskatu ahal izango dituzte; eta jasotakoaren bitartez, diru-laguntzaren xedea den jarduera garatzen ari diren langileen lana, publizitatea, komunikazioa, zerbitzu profesionala eta azpikontratazioak ordainduko dira.

Honako deialdi honetarako 60.000 euro esleitu dira gehienez aurrekontutik, eta 2020ko urriaren 1 eta 2021eko irailaren 30era arteko epean garatutako edo egindako ekintza eta gastuak lagunduko dira diruz.

Eskatzaileei gehienez 3.000na euro banatuko zaie. Irailaren 30era arte egongo da eskaerak egiteko aukera Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ).

Santurtzi impulsa la actividad del tejido empresarial del municipio con nuevas líneas de ayudas económicas

El Ayuntamiento de Santurtzi ha puesto en marcha, un año más, ayudas para la mejora competitiva comercial, con el fin de poder realizar inversiones encaminadas a la modernización, innovación, renovación o mejora de las empresas de Santurtzi, así como para subvencionar el desarrollo de productos regulares turísticos.

La finalidad es proporcionar apoyo económico al tejido empresarial para impulsar la mejora competitiva del entramado empresarial del municipio en sectores considerados estratégicos y fomentar el desarrollo de actividades turísticas, siendo este el objeto de la concesión de ayudas a fondo perdido, dirigidas a dos líneas de actuación, como son:

✔ Ayudas de Promoción para la mejora competitiva empresarial, dirigidas a inversiones encaminadas a la modernización, innovación, renovación y mejora de las empresas de Santurtzi pertenecientes al sector comercial, servicios, turístico y hostelero. En este sentido, podrán solicitar al amparo de esta línea aquellas empresas cuya actividad pertenezca a cualquiera de estos sectores y cuya actividad se desarrolle en el municipio, subvencionándose gastos como equipos y programas informáticos, reforma de escaparates o del propio local donde se desarrolla la actividad, diseño de página web, terminales de punto de venta, mobiliario y equipamiento para el desarrollo de la actividad empresarial… entre otras.

✔ Línea 2.- Ayudas de promoción turística, dirigidas a la realización de actividades y/o productos turísticos. Así, podrán estas ayudas las empresas turísticas con sede en Santurtzi y/ o empresas turísticas que, aunque no tengan su sede en Santurtzi, presten sus actividades o servicios dentro del municipio. En este sentido, se podrá subvencionar el personal directamente dedicado a la actividad objeto de la subvención, la publicidad y comunicación, o los servicios profesionales y subcontrataciones…

La dotación presupuestaria máxima asignada para la presente convocatoria asciende a la cantidad de 60.000 euros y las actuaciones y gastos subvencionables deberán desarrollarse o haberse adquirido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

La ayuda máxima por solicitante es de 3.000 euros y las solicitudes se pueden hacer en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) hasta el 30 de septiembre.

2021/07/23

Santurtzik bat egin du Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sarearekin - Santurtzi se adhiere a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de BizkaiaSanturtziko Udalak gaurko Osoko Bilkuran Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sareari atxikitzea onetsi du aho batez. Sarea Aldundiak jarri zuen abian herri-administrazioan berdintasun-politikak sustatu eta indartzeko, bai eta udaletako Berdintasun Arloen lana nolabait sendotzeko ere Bizkaiko Lurralde Historikoaren aniztasunari erantzun emanez.

“Santurtziko Udalak azken urte hauetan abian jarri dituen emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko politika-ekintzei beste bat gehitu nahi diegu, gure udalerria sare honi atxikiz, zertarako-eta erakundeen arteko lan- eta koordinazio-gune bat osatu dadin. Horrela, Foru Aldundiak eta Bizkaiko udalerriek, orain Santurtzik ere bai, lankidetzan hobeto sustatuko dituzte berdintasun-politikak”, adierazi du Itziar Carrocera Gizarte Ekintza eta Berdintasuneko zinegotziak.

Zinegotziaren hitzetan “Santurtziko Udalak sare honetan parte hartzea estrategikoa da. Izan ere, abantaila norabide bikoitzekoa da. Batetik, sareak gure herriari eta berdintasun arloan egiten ditugun politika-ekintzei ekarpen handia egingo die; eta bestetik, geuk ere izango dugu sareari makina bat eskaera, proposamen eta hobekuntza egiteko aukera” gaineratu du.

Bestalde atxikipen horrek Emakume eta Berdintasun Arloari bidea emango dio “sarea osatzen dugun udalerrietako berdintasun-teknikarien arteko lankidetza eta koordinaziorako espazio batean jarduteko, nola-eta berdintasunari buruzko lan-saioetan eta batzarretan parte hartuz. Oso positiboa izango da, Berdintasun zerbitzuan eskaintzen dugun lanaren osagarri galanta” esanez amaitu du.

Santurtzi se adhiere a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Bizkaia

El Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado en sesión plenaria celebrada en el día de hoy, por unanimidad, la adhesión del consistorio a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Bizkaia, una Red puesta en marcha por el ente foral para incidir y reforzar las políticas de Igualdad a nivel local y fortalecer el papel de las áreas de Igualdad en los ayuntamientos atendiendo a la diversidad del Territorio Histórico de Bizkaia.

“A las políticas de igualdad de mujeres y hombres puestas en marcha desde el ayuntamiento de Santurtzi en los últimos años, ahora sumamos una nueva acción, con la adhesión de nuestro municipio a esta red, cuya finalidad es constituir un espacio de trabajo y de coordinación interinstitucional entre la Diputación y los municipios de Bizkaia para el impulso de las políticas de igualdad, entre los cuales ahora, se encuentra Santurtzi”, ha señalado la concejala de Acción Social e Igualdad, Itziar Carrocera.

En palabras de la edil, la participación del Ayuntamiento de Santurtzi en esta Red Territorial “es estratégica, no solo por lo que la propia red pueda aportar a nuestro pueblo y a nuestras políticas de igualdad, sino también por lo que nosotros y nosotras podemos aportar al conjunto de la red, en cuanto a demandas, propuestas y mejoras se refiere”, ha añadido.

De la misma manera, esta adhesión permitirá al Servicio de Mujer e Igualdad, “poder participar en un espacio de trabajo conjunto y coordinado de los y las técnicas de igualdad de los municipios que componemos la red, participando en sesiones de trabajo y reuniones periódicas en materia de igualdad, algo que será muy positivo y complementará todo el trabajo que desde el servicio de Igualdad venimos ofreciendo”, ha concluido.

2021/07/21

Begoñako Ama egoitzak 85.000 euro inbertituko ditu hobekuntza-lanetan - La residencia Nuestra Señora de Begoña acomete mejoras por valor de 85.000 eurosUda honetan zenbait hobekuntza-lan egiten ari dira Begoñako Ama udal-egoitzako instalazioetan, egoiliarrei zein zentroko langileei zerbitzu hobea emate aldera. Lan horien bidez egoitzaren instalazioak modernizatu nahi dituzte., legegintzaldi honetarako aurreikusita zegoen bezala. Iaz ere hainbat hobekuntza-lan egin ziren, izan ere, milioi erdi euro inbertitu ziren egoitza osorik hobetzeko, eta artean fatxadan, terrazetan, balkoietan eta abarretan jardun zen.

“Irailerako amaituta egongo diren lan batzuez ari gara, eta eurak egiteko 85.000 euroko gastu-partida esleitu da ekitaldi honetako udal-aurrekontuetan” adierazi du Itziar Utrera Begoñako Ama Egoitzako presidenteak.

Horrela, lehen solairuko komunak osorik konponduko dira, hau da, igeltserotza- eta iturgintza-lanak egin eta berogailua, argindarra, arotzeria, pintura, sanitarioak eta abar ere aldatuko dira. “Goitik behera zaharberrituko ditugu, komun moderno eta egoiliar guztientzako irisgarriak izan daitezen” erantsi du Utrerak. Komunak solairu nagusian daude eta bisitetarako eta ekintzetarako erabiltzen den egongelarako sarbidea dutenez, bisitariek ere erabili ahal izango dituzte.

Obra horiez gain, aldagela berria egingo da bigarren solairuan, langileek txanda bakoitzean arropa aldatzeko toki egokia izan dezaten. Aldagela berri honetan komun bat, 3 dutxa, bankuak eta 20 armairu egongo dira nork bere gauzak gordetzeko. “Langileek aldagela jartzeko eskatu ziguten, arropaz erosoago alda zitezen. Eta jarduketa honen bidez eskatu digutenari erantzun emango diogu”.

La residencia Nuestra Señora de Begoña acomete mejoras por valor de 85.000 euros

Durante estos meses de verano, la residencia municipal Nuestra Señora de Begoña está siendo objeto de una serie de obras que mejorarán dichas instalaciones, y que darán un mejor servicio tanto a las personas residentes como al personal trabajador del centro. Se trata de unos trabajos que se desarrollan dentro del marco de modernización de las instalaciones de la residencia previstas en esta legislatura y que se suman a la inversión de medio millón de euros acometida el pasado año con el fin de mejorar de forma integral toda la fachada, terrazas, balconadas…

“Estamos hablando de una serie de actuaciones que estarán finalizadas el próximo mes de septiembre, y para la cual contamos con una partida de 85.000 euros en los presupuestos municipales del presente ejercicio”, ha señalado la presidenta de la residencia Nuestra Señora de Begoña, Itziar Utrera.

En concreto, se trata de la reforma integral en los baños comunes de la primera planta, unos trabajos integrales que incluyen albañilería, fontanería, calefacción, electricidad, carpintería, pintura, sanitarios… “Es una remodelación íntegra con la que tendremos unos cuartos de baño modernos y accesibles para todas las personas residentes”, ha añadido Utrera. Estos baños se encuentran ubicados en la planta principal con acceso a los salones de visitas y de multiactividades, dando también servicio a las personas visitantes.

Al margen de estas obras, también se creará un nuevo vestuario completo en la segunda planta, dotando así a las personas trabajadoras de un nuevo espacio para su cambio de ropa en cada turno. Este nuevo vestuario incluirá un baño, 3 duchas, bancadas y 20 taquillas. “El personal trabajador nos había solicitado este vestuario para una mayor comodidad, y con esta actuación damos cumplimiento a esta demanda”.

“Tenemos que velar por dar el mejor servicio posible a las personas que viven en estas instalaciones, atendiendo a sus necesidades y mejorando en todo lo posible la calidad de vida que tienen, por lo que seguiremos impulsando nuevas actuaciones de mejora con este fin”, ha concluido la edil.

2021/07/20

“STZ uda 2021” bonuei esker, 422.000 euroko gastua egin da udalerriko lokaletan - Los bonos “STZ uda 2021” han inducido un gasto en locales del municipio de 545.000 euros“STZ Uda 2021” kanpaina hil honetako 4an amaitu da. Bertan udalerriko zenbait sektoretako 240 saltokik (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak) hartu dute parte. Kanpainarako 24.000 bonu banatu dira, eta 545.572 euroko gastu ekarri dituzte. Bataz beste 25,45 euro gastatu dira erosketa bakoitzean.

Zehatz-mehatz 208 saltokik 2 taloitegi jaso dituzte – guztira 100 bonu; 23k berriz, taloitegi bakarra, hau da, 50 bonu. Guztira, 21.437 bonu erabili dira.

Horrela banatu dira bonuak sektoreka:

Bonuen ia % 71 (15.670) kanpainan parte hartu duten 170 merkataritza-saltokietan gastatu dira, eta 398.599 euro ekarri dituzte.

% 18 (3.910 bonu) ostalaritza-lokaletan gastatu dira, 109.959 euro ekarriz kanpainari atxikitako 43 ostalaritza-lokaletan.

Gainerako % 11 (1.857 bonu) kanpainarekin bat egin duten 27 zerbitzu-lokaletan erabili dira eta 37.014 euro ekarri dituzte.

Ekainean Udalak lehenengo ordainketa (86.075 euro) egin zien kanpainan parte hartu duten lokalei hasierako egunetan kontsumitutako bonuen truke; eta datozen egunetan egingo da bigarren ordainketa, hau da, kanpainaren azken egunei dagokiena. Guztira, 106.685 euro jarri dira herriaren jarduera ekonomikoa dinamizatzea helburu zuen kanpaina honetarako, zeinak 545.000 euroko gastua utzi duen atxikitako lokaletan.

Los bonos “STZ uda 2021” han inducido un gasto en locales del municipio de 545.000 euros

Finalizada la campaña “STZ Uda 2021”, un total de 240 establecimientos de municipio, de diferentes sectores como comercio, hostelería y servicios, han participado en la misma, la cual ha concluido el pasado día 4 de este mes. La puesta en marcha de estos bonos, de los que se han puesto en circulación 24.000, ha supuesto un gasto inducido de 545.571,80 euros, habiendo sido el gasto medio por ticket de 25,45 euros.

En concreto, 208 establecimientos han recogido 2 talonarios – un total de 100 bonos-, 23 comercios han recogido un único talonario y un total de 9 no han canjeado ninguno. En total, se han canjeado finalmente 21.437 bonos.

Por sectores, estos bonos se han distribuido de la siguiente manera:

Casi el 71% de los bonos (15.670 bonos) han sido gastados en los 170 establecimientos comerciales adheridos, con un gasto inducido de 398.599 euros en estas compras.

El 18% (3.910 bonos) se ha gastado en locales hosteleros, con un gasto inducido de 109.959 euros en el total de 43 locales hosteleros adheridos.

El 11% restante (1.857 bonos) ha sido utilizado en 27 locales de servicios adheridos, habiendo inducido un gasto de 37.014 euros.

El consistorio procedió a hacer un primer pago a los locales adheridos en el mes de junio de los bonos consumidos en los primeros días de esta campaña (por importe de 86.075 euros) y a lo largo de los próximos días se procederá a tramitar el segundo pago (20.610), correspondiente a los últimos días de la misma, con un desembolso de 106.685 euros para esta campaña que tenía por objeto dinamizar la actividad económica del municipio y que ha inducido un gasto final de más de 545.000 euros en estos locales adheridos.

2021/07/16

Santurtzik berretsi du Karmengo jaiak bertan behera uzteko erabakia eta arduraz jokatzeko deia egin du - Santurtzi reitera la suspensión de fiestas de El Carmen y hace un llamamiento a la responsabilidadSanturtziko Udalak herritarrei berriro ere eskatu die arduraz eta zuhurtziaz jokatu eta asteburu honetan herriko kaleetan eta lokaletan jende-pilaketa saihestu dezatela. “Bigarren urtez eta osasun arrazoiak tarteko, aurten ere ezin izango ditugu Karmengo jaiak ospatu. Denok dugu elkartzeko eta gertukoekin jaiak ospatzeko gogo itzela, baina zuhur jokatzen jarraitu behar dugu egindako lan guztia alferrikakoa izan ez dadin. Ezin gara lasaitu, birusa gure inguruan dugu oraindik. Lankidetzan aritu behar dugu olatu hau geldiarazteko” adierazi du Aintzane Urkijo Santurtziko alkateak.

Horrenbestez, jai-ekitaldi guztiak bertan behera geratu dira eta formatu txikiko kultur-jarduera gutxi batzuk baino ez dira programatu Santurtziko kultur-eragileen jarduera sustatzeko helburuz. Ekitaldi xume horietan indarrean dauden neurri higieniko-sanitarioak zainduko dira. “Herriko jendearentzat antolatutako ekitaldiak dira, eta oholtzan egongo direnak ere santurtziarrak izango dira. Den-dena indarrean dauden osasun-neurriak zorrotz beteko direla bermatuko diguten formatu txikian egingo da” gaineratu du.

“Neurri horien helburu nagusia zera da, ordena publikoa eta COVID 19ak eragindako pandemiari aurre egiteko osasun-neurri prebentiboak beteko direla bermatzea. Bestalde, gerta litezkeen istiluak ere ekidin nahi ditugu, eta baldin eta gertatzen badira horien aurrean behar bezala erreakzionatzea da gure helburuetako bat. Horrez gain, jende-pilaketak ekidin eta osasun-neurriak betetzen direla zainduko dugu, hala nola, jendearen arteko distantzia gorde eta maskara erabiltzen dela” adierazi du Itziar Utrera Herritarren Segurtasuneko zinegotziak.

Horrela, santurtziarren segurtasuna zaintze aldera, eta alarma-egoera bertan behera geratu zenetik astebururo egin izan dugun bezala, Udalak segurtasun-dispositiboa egoera berrira egokitu du Udaltzaingoarekin eta Ertzaintzarekin lankidetzan. “Dispositiboa astebururo moldatzen dugu uneko egoerara egokitzeko eta oraingo honetan, jairik eta jai-ospakizunik ez dagoen arren, dispositiboa areagotu egingo dugu jende gehien batu ohi den tokiak kontrolatzeko. Azken batean, botila-festak eta jende-pilaketak egotea saihestu nahi dugu inor kutsatu ez dadin”.

Gainera, dispositiboan gune publikoak kontrolatzen jardungo duten kide batzuek ere hartuko dute parte, zeinen helburua gaur egun indarrean dauden neurriak betetzen direla zaintzea izango den, adibidez, ostalaritzako lokal asko dituzten guneen edo jende gehien elkartu ohi den tokien aforoaren muga. “Argi dago azken helburua birusaren zabalpena saihestea dela eta asmo horrekin, bereziki zainduko dugu maskara erabiltzen dela, segurtasun-distantzia ezin denean gorde, edo ostalaritza-lokaletan ordutegiei eta aforoei buruzko arauak betetzen direla”.

Udalak beste neurri batzuk ere ezarriko ditu asteburu honetarako, besteak beste, itxiera perimetrala aginduko da eta kamerak egongo dira jendea botila-festetarako batu ohi den gune publikoetan.

Garbiketa- eta higienizazio-dispositiboa

Herriko kaleen garbiketari ere jarriko zaio arreta berezia. Horrela, Udalak lan-talde berezia antolatuko du ohiko garbiketa-zerbitzua handituz, kale-bazterretako zikinkeria hobeto eta azkarrago garbitzeko. “Baldin eta ezohiko egoerarik bada, lan-talde bat izango dugu prest gorabehera ahalik eta lasterren konpon dezaten. Egia esan, espero dugu horrelakorik erabili behar ez izatea, behin eta berriro egin baitugu dei inongo ekitaldirik egin ez dadin” adierazi du alkateak.

Udalak ostalaritza-sektoreari eskertu egin dio orain arte erakutsitako ardura, eta eskatu die bereziki asteburu honetan adi egon daitezela, den-denon artean lor dezagun birusa gehiago ez zabaltzea”.

Santurtzi reitera la suspensión de fiestas de El Carmen y hace un llamamiento a la responsabilidad

El Ayuntamiento de Santurtzi reitera su llamamiento a la ciudadanía para que esta siga actuando con prudencia y responsabilidad y evite que se produzcan aglomeraciones en las calles y en los locales del municipio durante este fin de semana. “Por segundo año consecutivo, y por cuestiones sanitarias, este año tampoco podremos celebrar nuestras fiestas de El Carmen. Todos tenemos ganas de juntarnos y celebrar con los nuestros, pero debemos seguir siendo prudentes para no echar todo por la borda. No podemos relajarnos, el virus sigue entre nosotros. Tenemos que colaborar para parar esta ola”, ha señalado la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo.

Todos los actos festivos han sido suspendidos, habiendo programados únicamente actos culturales de pequeño formato con el objetivo de potenciar la actividad de los agentes culturales de Santurtzi, la cual se desarrollará garantizando las medidas higiénico-sanitarias en vigor. “Serán actos para la gente del pueblo y protagonizada por la gente del pueblo, en un formato que nos permite garantizar las medidas sanitarias en vigor”, ha añadido.

El objetivo general de todas estas medidas es “garantizar el orden público y el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias por la crisis de la COVID-19, así como prevenir y reaccionar ante posibles incidentes, y evitar las aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias de distancia social y uso de mascarilla”, ha delacarado la concejala de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera.

Así, en aras de preservar la seguridad de los y las santurtziarras, y de la misma forma en que se viene haciendo cada fin de semana desde el levantamiento del estado de alarma, el consistorio ha adaptado su dispositivo de seguridad, en coordinación con la policía local y la Ertzaintza. “Cada fin de semana venimos adaptando el dispositivo a las diferentes circunstancias que se van dando, y en esta ocasión, aunque no hay fiestas ni actos festivos, pondremos un dispositivo reforzado para controlar los lugares en los que habitualmente se concentra un mayor número de personas. Se trata de evitar botellones y aglomeraciones de personas para evitar los contagios”.

Además, este dispositivo se verá reforzado por controladores de espacios públicos que tendrán como objetivo velar por que se cumplan las medidas actuales, controlando el aforo en las zonas con mayor número de establecimientos hosteleros, así como en los entornos en los que habitualmente se concentra una mayor cantidad de personas. “Está claro que el fin último es evitar que se propaguen los contagios, y para ello vamos a incrementar la vigilancia para velar que se usa la mascarilla cuando no se mantenga la distancia de seguridad o que los locales hosteleros respeten los horarios y los aforos”.

Otras de las medidas que el consistorio pondrá en marcha de cara a este fin de semana serán el cierre perimetral y la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes espacios públicos en los que habitualmente se concentra un mayor número de personas para la celebración de botellones.

Dispositivo de limpieza e higienización

Otro de los campos que se verá reforzado en el caso de que sea necesario, será es relativo a la limpieza de las calles del municipio. Así, el consistorio ha habilitado una brigada especial de cara a poder reforzar el servicio ordinario para dar respuesta a posibles afecciones en la vía pública. “En el caso de que se produzca alguna situación excepcional, tenemos una brigada habilitada para poder dar respuesta en el menor tiempo posible, cuestión que esperamos y deseamos que no se produzca por el reiterado llamamiento a no celebrar ningún tipo de acto”, ha concluido la alcaldesa.

De la misma manera, el consistorio ha agradecido al sector hostelero la responsabilidad que en su amplia mayoría viene demostrando hasta el momento, y ha pedido una especial colaboración para este fin de semana, con el objetivo de que todos y todas colaboremos para que el virus no se propague.

Santurtzik esperientzia pilotua jarri du abian Donibanen bakarrik bizi diren herritarrentzat - Santurtzi pone en marcha una experiencia piloto en San Juan para ayudar a las personas mayores que viven en soledad BBK eta Agintzari eta Gislan erakundeek sustatu dute “BBK Behari” proiektua

Otsailean Santurtziko Udalak, Agintzari, BBK eta GISLAN Geographic Applications gizarte- ekimeneko kooperatibekin lankidetzan, abian jarri zuen “BBK Behari” egitasmoa. Ekimen horren bidez, esku-hartze sozial berezia egiten da, udalerriko adineko biztanleen bakardadeari erantzun emate aldera. Horretarako, komunitatearen parte-hartzea eta teknologia berriak erabiltzen dira udalerriko gizarte zerbitzuen lanaren osagarri gisa. Horrela, “bakardadeak dakarzkien ondorioak leundu eta euren autonomia sustatzen dugu, pozik eta seguru sentitu daitezen” esan du Aintzane Urkijo udalerriko alkateak.

Egitasmoaren lehenengo urratsak emanda, esku-hartze sozialeko programa hau Donibane auzoan ezarriko da lehenengo. Bertan egitasmoa bera ebaluatu, zelan gauzatzen den aztertu, balizko akatsak atzeman eta emaitzak ikusiko dira, gerora Bizkaiko beste udalerri batzuetan ezartze aldera.

Santurtziko alkateak adierazi bezala, “Donibane auzoan 80 urtetik gorako 30 bat lagun bakarrik bizi dira, eta egunerokoan euren kabuz ederto moldatu eta senide eta lagunek osatutako babes- sareak dituzten arren, sarritan ez dute inguruko bizilagunekin hitz egiteko aukera handirik.

Bestalde, eraikin batzuetan igogailurik ez dago, edo behar dituzten zerbitzuetatik urrun bizi dira eta horrek bakardade-egoera areagotu egiten du”. “Gizarte zerbitzuek kontu handiz landu behar dituzte kasu horiek, pertsona horiek bizi duten zaurgarritasun- eta arrisku-egoerak arreta berezia eskatzen duelako, eta hortxe eragin nahi dugu, komunitatean oinarrituko den esku-hartzea ezarriz” zehaztu du.

Esku-hartzea komunitatean

Aste honetan jarriko da abian bakarrik bizi diren adineko santurtziar horiek babesteko egitasmoa. Lehenengo eta behin gutun bat eta telefono-dei bat jasoko dute, eta gero bisita egingo zaie etxean. Adinekoak nahi izanez gero, programan hartuko du parte, zeinaren edukia, batez ere, bere inguruko pertsonekin harremanetan egotea den, auzokideekin, lagunekin eta dendariekin alegia.

Bestalde, programa honetan Udalarekin lan egin nahi duten herritarrek adinekoen egoerari erreparatu beharko diote soilik, nola-eta arreta berezia jarriz izan ditzaketen aldaketetan, osasunean dela, aldartean dela edo bestelako egoera berezian; eta hala antzemanez gero, gizarte zerbitzuei jakinarazi beharko diote app baten bidez. Laguntzaileok egitasmoarekin egingo dute bat “behari” figura gisa.

Laguntzaileak identifikatzeko auzoan bertan sentsibilizazio-kanpaina bat jarriko da abian, non programari buruzko informazioa eman eta dendariei eta auzokideei bertan parte hartzeko gonbita egingo zaien… Esan gabe doa, laguntzaileok programaren talde profesionalaren laguntza eta babesa izango dutela.

Azken batean, programak herritarren arteko harremanen garrantzia nabarmendu nahi du, bereziki azpimarratuz zein lagungarriak diren bakarrik bizi diren adinekoak zaintzea, euren etxean ahalik eta tarte luzeen seguru bizitzeko aukera izan dezaten. Esperientzia pilotu honen emaitzen arabera, programa udalerri osora zabalduko da eta esperientzian parte hartzeko adina ere 75 urtera jaitsi liteke.

Santurtzi pone en marcha una experiencia piloto en San Juan para ayudar a las personas mayores que viven en soledad

El proyecto “BBK Behari” ha sido impulsado por BBK y las entidades Agintzari y Gislan

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Santurtzi, en colaboración con las cooperativas de iniciativa social Agintzari, BBK y GISLAN Geographic Applications, puso en marcha el proyecto “BBK Behari”. Se trata de una iniciativa que propone un modelo de intervención social que incorpora las nuevas tecnologías y la participación de la comunidad como refuerzo a los servicios sociales municipales, con el fin de dar respuesta a las situaciones de soledad en las personas mayores del municipio. De esta manera, “se minimiza las consecuencias de esta soledad y potenciamos su autonomía en condiciones óptimas de satisfacción y seguridad”, en palabras de la alcaldesa del municipio, Aintzane Urkijo.

Tras el pistoletazo de salida, ahora, este modelo de intervención social se testará inicialmente en el barrio de San Juan para evaluar y comparar su comportamiento, detectar posibles errores y extraer evidencias de resultados que permitan ponerlo en marcha a posteriori en otros municipios de Bizkaia.

Tal y como ha detallado la alcaldesa de Santurtzi, en el barrio San Juan hay cerca de 30 personas mayores de 80 años que viven solas, “y aunque en algunos casos, se desenvuelven con soltura en su vida cotidiana y mantienen una red de familiares y amistades que les protegen ante cualquier situación de dificultad, en muchas otras ocasiones, no tienen comunicación habitual con familiares y personas de su entorno, al tiempo que también se pueden añadir otras dificultades como vivir en un edificio sin ascensor, o alejados de ciertos servicios que puedan necesitar”. “Estos casos plantean un reto a los servicios sociales, porque su situación de vulnerabilidad y riesgo requiere una atención específica y es ahí donde vamos a crear una intervención basada en la comunidad”, ha detallado.

Intervención en comunidad

Para proteger a estas personas mayores que viven solas, el consistorio comenzará esta semana a contactar con ellas, primero mediante una carta y una llamada telefónica y posteriormente a través de una visita a su hogar. Si la persona mayor lo desea, pasará a participar en el programa, que consiste en estar en contacto con personas de su entorno inmediato, como pueden ser vecinos o vecinas, comerciantes, amistades…

Por su parte, las personas que deseen colaborar con el Ayuntamiento en este programa únicamente tendrán que prestar atención a posibles cambios en la persona mayor, sea en su salud, en su estado de ánimo o en otra circunstancia relevante y comunicarlo a los servicios sociales a través de una app, contribuyendo así al proyecto en calidad de “beharis”.

Para identificar a estas personas se comenzará una campaña de sensibilización en el propio barrio, informando del programa e invitando a formar parte del mismo a comerciantes, vecinos y vecinas... personas que contarán además en todo momento con el apoyo de un equipo profesional del programa.

En definitiva, el programa pretende poner en valor las relaciones ciudadanas y su utilidad en el cuidado de las personas mayores solas, para que puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible de forma segura. En función de los resultados de esta experiencia piloto, posteriormente se difundirá por todo el municipio, incluso pudiendo extender esta experiencia a personas de entre 75 y 80 años.

2021/07/15

LAS BALLENAS DE SANTURTZI / SANTURTZIKO BALEAK APUESTA POR SALIDAS “PRO” PRIMANDO EL TURISMO DE EXCLUSIVIDADEste año las Ballenas de Santurtzi / Santurtziko Baleak ha querido dar un paso adelante con la ampliación de la oferta ballenera desde Santurtzi. A las salidas regulares y con precios más populares que se llevan realizando con un amplio barco bicasco, este año se están ofertando “salidas pro” en un yate con sólo 8 plazas. Unas salidas en las que se quiere primar un turismo más exclusivo y que están teniendo una gran aceptación.

Dentro del fiel compromiso de Santurtzi para potenciar el mayor conocimiento de nuestra mar y los problemas globales que la amenazan desde la Cofradía de Pescadores se impartirán seminarios de cerca de una hora de duración, el día anterior a cada salida. La impartición de estas charlas, que se llevan ya realizando durante más de diez años, convierten a Santurtzi en todo un referente estatal en la educación y concienciación del medio marino. Unos seminarios muy valorados por todos los participantes y que independientemente del puerto de donde se salga vienen desde todos los puntos del Estado, a participar en ellas.

Por segundo año las Ballenas de Santurtzi / Santurtziko Baleak sigue amoldado y adoptando las mismas medidas anti-COVID como el año pasado. Para ello se han tomado todas las medidas necesarias para que nuestros aventureros disfruten de la mar y sus criaturas marinas con la mayor seguridad posible. A pesar de contar con el permiso para llevar el 100% de nuestra capacidad, el barco seguirá llevando sólo con el 70% del pasaje. Así mismo, se desinfectará después de cada salida y antes de que la gente suba a bordo, se proporcionará y administrará gel hidro-alcohólico para las manos y será obligación indispensable llevar la mascarilla durante todo el recorrido. En este sentido cada visitante deberá traer su propia mascarilla si quiere acceder al barco.

Por estas medidas el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reconocido por segundo año consecutivo nuestra labor en el seguimiento de las directrices y recomendaciones contenidas en las guías de medidas para la reducción del contagio por COVID-19 con la adjudicación del distintivo personalizado de “Turismo responsable”.

Por otra parte, dentro de nuestro compromiso de seguir impulsando el turismo de calidad desde Santurtzi, este año volvemos a contar con la Certificación de Calidad y Excelencia por parte de la Fundación global World Cetacean Alliance (WCA). Tenemos el honor, no sólo de convertirnos oficialmente en uno de los primeros operadores de observación de ballenas y delfines en lograr esta certificación global, sino el único con dicha certificación en todo el Norte del Estado Español.

La World Cetacean Alliance (WCA) es la red de expertos de observación de ballenas y delfines más grande del mundo y quedaron muy impresionados comprometiéndose a promocionar a nivel global y en el extranjero nuestro arduo trabajo. La certificación se basa en las pautas globales de la WCA para la observación responsable de ballenas y delfines, supervisadas por un panel internacional con conocimiento especializado. Verballenas.com ha superado la valoración con excelencia por:

Alta preparación y profesionalidad de sus guías

Cumplimiento estricto en las normas de acercamiento a las distintas especies de cetáceos reguladas en el Real Decreto de 21 de diciembre, en lo que confiere a los acercamientos a las ballenas y delfines. Respetuosa con la mar y el medio ambiente en nuestras campaña de plástico cero y llegando a retirarlos de la mar (plásticos, redes fantasma, globos de helio, etc). Borrado y/o compensación de nuestras emisiones de CO2 con el plantado de árboles y arbustos autóctonos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai con la Fundación Lurgaia en Undabaso. Educación ambiental activa con la impartición de un seminario el día anterior de cada salida

Colaboración activa con numerosas organizaciones que fomentan la investigación y el cuidado del medio ambiente

Fruto de estos compromisos seguimos al igual que el año pasado colaborando activamente con la Fundación AZTI/Tecnalia en el Proyecto EVALRENAT que busca la conservación de al menos el 10% de los ecosistemas marinos para el 2020. El objetivo es identificar los hábitats y especies de alto valor ecológico como los cetáceos, en nuestro caso y a través de nuestras salidas, para la posible declaración del Cañón de Cap Bretón como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en el marco de la Red Natura 2000 (RN2000).

Por otro lado, este año se seguirá entregando un Diploma de buenas prácticas a todos los aventureros que salgan a la mar desde Santurtzi. Diploma certificado por dos fundaciones externas como son la Fundación Global World Cetacean Alliance y la Fundación Lurgaia. Dicho diploma contó con una gran aceptación el año pasado.

El índice de avistamientos de cetáceos en las salidas es muy alto. Llevamos seis años consecutivos con el 100% de avistamientos de cetáceos y con un éxito global en estos doce años de andadura del 99% en todas las salidas. Pero esto sólo no es lo que únicamente valoran los visitantes de Santurtzi. La sostenibilidad en la mar y el respeto hacia los cetáceos son nuestra razón de ser. Nuestro eslogan “Conocer, amar, proteger” gana su máxima expresión con cada salida. La gente protege aquello que ama, ama aquello que conoce.

PREOCUPACIÓN POR EL PLÁSTICO

Por cuarto año consecutivo se va a volver a retomar la guerra contra el plástico. El día anterior a cada salida como se viene haciendo año tras año se imparte un seminario con valiosa información del por qué hay cetáceos aquí, que especies se pueden ver, como localizarlos en la mar y como identificarlos. Pero sobre todo se hace educación ambiental “Por un Océano sin plástico” y se explica del por qué el plástico es tan dañino para las especies marinas e incluso para nosotros mismos.

No se trata sólo de limpiar la mar o nuestras costas... “no es más limpio quien más limpia sino el que menos ensucia”. Desde las Ballenas de Santurtzi se incide directamente en ello y se recomiendan medidas para ir reduciendo nuestro consumo de plástico en nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que sólo el 16% del plástico que enviamos al contenedor amarillo se recicla, y que el 80% del plástico que hay en la mar tiene origen terrestre. Algo totalmente inasumible. Por este motivo por segundo año consecutivo y en un acto que aboga por la eliminación del plástico se entregará a cada participante una bolsa de tela para sustituir la de plástico.

BORRADO DE LA HUELLA

Ante el creciente problema y preocupación del cambio climático global desde las Ballenas de Santurtzi borraremos otro año más la huella de CO2 que generamos con el motor de nuestros dos barcos y en las distintas salidas. Desde hace ya tres años damos la oportunidad a los aventureros que nos acompañan en nuestras salidas a participar activamente en este borrado plantando los árboles directamente con nosotros. Esta es una de las iniciativas más valoradas por los participantes e implican una mayor concienciación con los problemas que acosan a nuestra naturaleza. Esta compenzación del CO2 que expulsamos al aire la realizamos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en conceto en Undabaso con la Fundación Lurgaia, plantando 26 especies de árboles y arbustos autóctonos.

2021/07/12

Santurtzin kultura dinamizatzeko jarduerak burutzen dituzten elkarteentzako dirulaguntzak eskatzeko epea zabaldu da - Santurtzi abre el plazo para la solicitud de subvenciones para asociaciones que desarrollen actividades de dinamización culturalSanturtziko Udalak, aste honetako Tokiko Gobernu Batzordean, udalerriko elkarte eta taldeek dirulaguntza eskatzeko deialdia onartu du, kultura dinamizatzeko jarduerak burutzeko.

Horrela, Auzo Elkarteen Udal erregistroan izena emanda dauden pertsona fisiko edo juridiko guztiek, bai eta irabazi asmorik gabeko taldeek ere, laguntza horiek eskatu ahal izango dituzte abuztuaren 8ra arte, eta horretarako 50.000 euroko partida bat gaitu dute udal aurrekontuetan.

“Funtsezkoa da elkarteek eta gainontzeko taldeek gure udalerriko kultura dinamizatzeko egiten duten lana, eta, horregatik, dirulaguntza horiek bultzatzen jarraitu behar dugu, are gehiago, pandemia dela-eta, programak garatu ezin izan duten urte honetan” adierazi du Itsazain Ortolatxipik.

Santurtzi abre el plazo para la solicitud de subvenciones para asociaciones que desarrollen actividades de dinamización cultural

El Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de esta semana una nueva convocatoria para que las diferentes asociaciones y grupos del municipio puedan solicitar subvenciones para la realización de sus actividades en el apartado de dinamización cultural.

De esta manera, todas aquellas personas físicas o jurídicas, así como colectivos sin ánimo de lucro que estén inscritos en el registro Municipal de Asociaciones Vecinales pueden solicitar estas ayudas hasta el próximo 8 de agosto, habiendo habilitado una partida en los presupuestos municipales de 50.000 euros para este fin.

“Es fundamental la labor que hacen las asociaciones y demás colectivos para dinamizar la cultura en nuestro municipio, y por ello debemos seguir impulsando estas subvenciones, máxime después de un año en el que no pudieron desarrollar sus programas en los diferentes ámbitos debido a la pandemia”, ha señalado Itsazain Ortolatxipi.

2021/07/10

"Mi esfuerzo, Su sonrisa" nuevo reto de la santurtziarra Lexuri Crespo para apoyar a ASPANOVAS. HAZ TU DONACIÓN!!!!!!Lexuri Crespo es vecina de Santurtzi, más bien de Mamariga y nos escribe para contaros su nuevo reto de este año.

b"Mi esfuerzo, Su sonrisa" por @lexu_run

🤩Os presentamos el nuevo Reto Solidario de @lexu_run Correrá más kilómetros durante más tiempo y será mucho más exigente: ¡Más esfuerzo, más sonrisas! ⁣

👣La @basqueultratrailseries se trata de una carrera que nace con la voluntad de promover los valores propios de montañismo -respeto y conocimiento de la naturaleza mediante el ejercicio físico- y de difundir la riqueza natural y paisajística de la geografía de Euskal Herria.

📌En Julio correrá en la etapa que unirá las capitales de Vitoria - Gasteiz e Iruñea / Pamplona (concretamente Antsoain). Serán 130 kilómetros con un desnivel positivo de 6.100m

🤝Mientras a Lexuri le queden fuerzas seguirá apoyando a ASPANOVAS para que continuemos con nuestra labor de acompañar y ayudar a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias.

📱 Lexuri se ha propuesto a llegar a los 3000€ en 40 días, ¿le ayudas a conseguirlo?

🥳Para motivarnos a todos ha creado un sorteo con premios valorados en más de 700€. Para participar recuerda hacer tu donativo de manera personal y NO anónima en https://www.kukumiku.com/proyectos/reto-solidario-buts/

🏃‍♀‍🏃‍♂‍🏃 Corre con Lexuri gracias a @runnea y su APP tienes la posibilidad de correr conmigo mediante el reto "Mi esfuerzo, su sonrisa by Lexuri Crespo". Se trata de una carrera virtual totalmente gratuita, 13 kilómetros de asfalto o trail que podremos realizar desde el 21 de junio hasta el 31 de julio.

💪🏽¿Quién se ANIMA?

2021/07/07

Busti zaitez, SanturtzinDatorren igandean, uztailak 11, “Busti zaitez” kanpaina egingo da, Esklerosi Anitzaren Egunaren harira. Horrela, aurreko urteetan bezala, udako igerilekuetako sarreretatik bildutako diru guztia Esklerosi Anitzeko Bizkaiko elkarteari emango zaio.

Gainera, egun horretan Santurtziko igerilekuen gunean elkarteak mahai bat jarriko du kamisetak eta bestelakoak sal ditzan eta igerilekuan bainualdi kolektiboa hartuko da gaixotasuna nolabait ikusgai jartzeko. ---

El próximo domingo 11 de julio se celebra la campaña "Busti Zaitez", Día de la Esclerosis Múltiple. Por eso, y como en años anteriores, toda la recaudación de entradas para las piscinas de verano de Santurtzi se entregará a la asociación de Bizkaia de Esclerosis Múltiple.

Además, durante ese día en las piscinas habrá una mesa para que la asociación pueda vender camisetas y demás materiales y habrá un baño colectivo en la piscina para dar visibilidad a la enfermedad.

2021/07/06

La urbanización de la trasera de Pedro Icaza creará un nuevo espacio peatonal con paseos y nuevas zonas verdesEl Ayuntamiento de Santurtzi ha comenzado las obras de urbanización de la trasera de Pedro Icaza, unos trabajos que servirán para mejorar el entorno urbano, generando nuevos espacios de estancia, con paseos y zonas verdes y uniendo los parques de Mirabueno y Patronato de Santa Eulalia, creando uno de los pulmones verdes más grande del municipio, con más de 52.000 metros cuadrados de zonas verdes y peatonales.

Se trata de una actuación que persigue el objetivo de seguir creando un Santurtzi más amable, recuperando zonas para ocio, “apostando por continuar con la generación de nuevas tramas urbanas que permitirán cohesionar diferentes zonas para el disfrute de todos y todas”, en palabras de la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo.

Estos trabajos harán que prácticamente desde Portugalete hasta Santa Eulalia sea una amplia zona peatonal, urbanizada de una forma muy amable y agradable, consiguiendo recuperar un espacio público hasta ahora inaccesible, que dará vida al entorno del grupo Serantes y Bañales, conectado mejor con el centro del municipio. “Este era uno de nuestros compromisos adquiridos para esta zona y con estos trabajos damos cumplimiento al mismo, mejorando asimismo la accesibilidad al colegio Serantes, para lo cual se ha rebajado una rampa cuya geometría no cumple la normativa de accesibilidad, pudiendo además crear una zona de estancia o espera para alumnado y familiares, que hasta el momento no existe”, ha añadido Urkijo.

Con un presupuesto de 454.000 euros, se hará un tratamiento unitario en todo el ámbito, eliminando barreras arquitectónicas, adaptando el espacio con criterios de accesibilidad y utilizando materiales de pavimento unitario, para reforzar el carácter peatonal de dichos espacios. Es decir, “se prima el carácter peatonal, ampliando jardinería y arbolado y se reformarán, o sustituirán en su caso, las redes de servicios urbanos existentes, ha detallado el concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti.

Se refiere el edil a que se ganarán más de 1.100 metros cuadrados de zonas ajardinadas, en las que se plantarán cerca de una veintena de árboles, zonas de plantas arbustivas y vivaces y se vegetará con enredaderas trepadoras las zonas de muros. A su vez, todas estas zonas ajardinadas estarán dotadas de sistemas de regadío por aspersión y goteo, lo que ayudará a “mantener los jardines de una manera más sostenible y cuidando el medio ambiente con ahorro de agua importante”.

En lo relativo a los servicios urbanos, se sustituirá total o parcialmente la totalidad de estos, como la red de evacuación, abastecimiento de agua, iluminación de la zona para conseguir mayor seguridad, telecomunicaciones, energía, gas… “Estamos ante una renovación integral, mejorando lo que se ve como lo que no está a la vista pero que tan importante es que esté en óptimas condiciones para dar el mejor servicio a las personas que viven en el entorno”.

“Veíamos la oportunidad de darle vida a esta zona, potenciando el uso para el disfrute de toda la gente que vive aquí, así como de la población en general, porque se crea un paseo y un espacio que se englobará en un entorno de más de 52.000 metros cuadrados para poder andar, hacer deporte… en definitiva, creamos un nuevo espacio en una zona que hasta el momento no tenía uso”, ha concluido Urkijo.